Om oss >> Stadgar
 
§ Uppgifter
* Byalagets uppgift är att tillvarata Sunnansjös möjligheter att utvecklas och bli en livskraftig och ännu trivsammare ort.
* Föreningen skall uppmuntra företagsamhet, engagera sig för nyetableringar när detta behövs och stimulera till nyskapande.
* Föreningen skall stödja värdefulla och berikande aktiviteter och kan även stå som anordnare.
* Byalaget skall fungera som ett forum för samverkan mellan olika grupper i samhället – näringsliv, föreningar och andar intressegrupper.
* Föreningen kan också fungera som ett remissorgan till kommunala organ och andra instanser i frågor som berör orten.
* Föreningen skall verka för en ökad marknadsföring av Sunnansjö.
* Byalaget är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning.

§ Medlemmar
Såväl företag som föreningar och enskilda kan bli medlemmar mot årsavgift, som fastställs vid årsmötet varje år. Medlemmar har förslags- och yttranderätt i föreningen. Rösträtt vid dessa möten har medlem som erlagt årsavgift för innevarande år.

§ Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall vara avslutade och redovisade senast 15 februari påföljande år. Revisorernas granskning skall vara avslutad senast 15 mars samma år.

§ Årsmöte
Föreningens årsmöte hålls senast 15 maj. Dessutom kan styrelsen anordna allmänna möten vid behov. Kallelse till årsmöte skall ske senast 10 dagar i förväg genom annons i annonsblad samt ortens anslagstavlor.
Rösträtt vid dessa möten har medlem som erlagt årsavgift för innevarande år. Beslut vid allmänt möte fattas med enkel majoritet, med undantag för de frågor där enligt dessa stadgar kvalificerad majoritet (2/3) erfordras. Vid mötet tjänstgörande ordförande har utslagsröst.

§ Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av minst ordförande samt fyra (4) ledamöter och högst ordförande samt åtta (8) ledamöter. Ordförande väljs på ett (1) år och övriga styrelseledamöter på två (2) år, dock att halva antalet styrelseledamöter vid första styrelsevalet utses på ett (1) år.
En revisor väljs på ett år och en revisorssuppleant väljs på två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt firmatecknare.
Om styrelseledamot avgår före mandatperiodens utgång utser styrelsen ersättare fram till nästa årsmöte samt utser detta årsmöte ersättare för återstoden av vederbörandes mandatperiod.

§ Beslut i styrelsen
Styrelsen är beslutsmässig då högst två (2) ledamöter är frånvarande vid ordinarie styrelsemöte. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ Kommittéer
Styrelsen har rätt att tillsätta tillfälliga kommittéer och adjungera medlem utanför styrelsen för särskilda uppdrag.


§ Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
3 Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4 Föredragning av styrelsens årsberättelse.
5 Revisorernas berättelse.
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balans och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.
7 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
8 Motioner från medlemmar.
9 Ersättningar för kommande år.
10 Val av:
a) ordförande för kommande period.
b) styrelseledamöter för kommande period.
11 Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande period.
12 Vall av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande för kommande period.
13 Fastställande av medlemsavgiften.
14 Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet.
15 Övriga frågor.

§ Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. För beslutets giltighet erfordras kvalificerad majoritet (2/3) av det vid vardera mötet representerade röstetal.
Förslag till ändring av stadgarna kan göras av medlem eller styrelsen.

§ Extra föreningsmöte
Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte på eget initiativ eller där minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begär det. Kallelse till sådant möte skall utgå minst tre veckor i förväg genom annons i annonsblad samt ortens anslagstavlor.

§ Föreningens upplösning
Eventuellt beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två av varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte, på ett av styrelsens framlagt förslag. För beslutets giltighet erfordras kvalificerad majoritet (2/3) av det vid vardera årsmötet representerade röstetal.
Vid föreningens upplösning beslutar årsmötet om disposition av befintliga medel.
Tillbaka